About / OM

An award-winning freelance photographer, Richard crafts captivating visual stories across the globe, and he's equally at home in his state-of-the-art studio in Örebro, Sweden. Dive into his portfolio to witness the magic of his lens.

Som prisbelönt frilansfotograf skapar Richard fångande visuella berättelser över hela världen, och han trivs lika mycket i sin toppmoderna studio i Örebro, Sverige. Utforska hans portfölj för att uppleva magin av hans lins.


Services / Tjänster

Commercial Photo: Elevate your brand with captivating imagery.

Sport Photo: Capture the energy of sports.

Aerial Photo: Experience unique perspectives.

Studio Photo: Masterful studio lighting and set design.

News Photo: Stay informed with dynamic news photography.

Portrait Photo: Express your style through professional portraits.

Food Photo: Savor flavors through mouthwatering food photography.

Reklamfoto: Höj din varumärkesprofil med fängslande bilder.

Sportfoto: Fånga sportens energi.

Flygbilder: Upptäck unika perspektiv.

Studiofoto: Behärskad studiobelysning och scenografi.

Nyhetsfoto: Håll dig informerad med dynamiska nyhetsbilder.

Porträttfoto: Uttryck din stil genom professionella porträtt.

Matfoto: Smaka på smakerna genom aptitretande matfotografi.

Expertise / Expertis

With years of experience in capturing the dynamics of sports and the essence of commercial imagery, Richard brings a unique blend of creativity and precision to his work. Explore the magic behind our captivating sports and commercial photography.

Med års erfarenhet av att fånga rörelsen inom sporten och essensen av kommersiell bild, bringar Richard en unik kombination av kreativitet och precision till sitt arbete. Upptäck magin bakom våra fängslande sport- och kommersiella bilder.

Location / Plats

Richard is an Örebro-based photographer who's constantly exploring the world, capturing moments everywhere. From the city environments of Örebro to the thrilling scenes of Le Mans, France, his lens embraces diverse environments.

Richard är en fotograf baserad i Örebro som ständigt utforskar världen och fångar ögonblick överallt. Från Örebros stadsmiljöer till de spännande scenerna i Le Mans, Frankrike, omfamnar hans lins olika miljöer.


Canon, a trusted name in the world of photography and imaging for decades. Our reliance on Canon equipment ensures that each image is a testament to their renowned quality.

Canon, ett pålitligt namn inom fotografi och bildframställning i decennier. Vårt förtroende för Canon-utrustning säkerställer att varje bild är ett vittnesmål om deras berömda kvalitet.

Hasselblad, an iconic camera manufacturer with a heritage spanning over half a century. We proudly use Hasselblad equipment to ensure every image becomes a work of art.

Hasselblad, en ikonisk kameratillverkare med över ett halvsekel av erfarenhet. Vi använder stolt Hasselblads utrustning för att skapa konstverk av varje bild.

Red Bull Photography, the driving force behind exhilarating imagery that captures the essence of adventure and adrenaline. We are proud to partner with Red Bull Photography to bring their dynamic vision to life.

Red Bull Photography, kraften bakom hisnande bilder som fångar äventyrets och adrenalins essens. Vi är stolta över vårt partnerskap med Red Bull Photography för att förverkliga deras dynamiska vision.


Nyckelord

Reklamfotograf Sportfotograf Nyhetsfotograf Produktfotograf Webb-TV Film Fotograf Örebro Sverige Sweden Stockholm Porträtt Matfotograf Arkitekturfotograf Action Sport Content Creator


Using Format